Πίνακας Πηγών

Σχέδια, Μελέτες, Έρευνες, Στρατηγικές και Προγράμματα

Στρατηγικά Σχέδια Υπουργείων

 1. Στρατηγικό Σχέδιο 2018-2020, Υπουργείο Εσωτερικών, 2017, σελ. 156
 2. Στρατηγικό Σχέδιο και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2018-2020 –Προϋπολογισμός 2018, Υπουργείο Εσωτερικών, 2017,
 3. Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2018, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 2015, σελ. 144
 4. Στρατηγικό Σχέδιο 2018-2020, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
 5. Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο (2018-2020), Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 6. Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο (2018-2020), Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
 7. Στρατηγικό Σχέδιο (2018-2020) Υπουργείου Υγείας Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 8. Στρατηγικό Σχέδιο (2018-2020) Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 2017
 9. Στρατηγικό Σχέδιο (2018-2020) Υπουργείου Πρόνοιας, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 10. Στρατηγικό Σχέδιο 2018-2020, Υπουργείου Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξεως, 2017, σελ. 108
 11. Στρατηγικός Σχεδιασμός 2018-2020, Υπουργείου Υγείας Αύγουστος 2017

Επιχειρησιακά Προγράμματα

 1. Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2017, σελ. 181
 2. Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3.CY)
 3. Review on the implementation of the 2030 Agenda in Cyprus, Republic of Cyprus, Ministry of Foreign Affairs, 2017, p. 81
 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Απασχόληση, Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική Συνοχή, 2014-2020, Απρίλιος 2016, v.2.0, σελ. 148
 5. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη, 2014-2020, Απρίλιος 2017, v.3.1, σελ. 148
 6. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Κυπριακή Δημοκρατία, Τμήμα Γεωργίας, 2015, 2015
 7. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Ειδική Ενημερωτική Έκδοση
 8. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, Κυπριακή Δημοκρατία, Τμήμα Γεωργίας, 2004, σελ. 158

Αναπτυξιακές Μελέτες

 1. Στρατηγική Ανάπτυξης για Δήμους και Κοινότητες της Υπαίθρου, Υπουργείο Εσωτερικών, Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, 2016, σελ. 268
 2. Σχέδιο Ανάπτυξης της Ευρύτερης Περιοχής Τροόδους, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, Σεπτέμβριος 2016
 3. Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης για την περιοχή ΟΤΔ Τροόδους, Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, 2015, σελ. 201
 4. Μελέτη Προστασίας και Αναβίωσης της ΟΤΔ της Εταιρείας Αναπτύξεως Μαραθάσας, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και A.L.A Planning Partnership Ltd, 2007
 5. Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης για την περιοχή Ομάδας Τοπικής Δράσης Λεμεσού
 6. Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Λεμεσού, Ομάδες Μελέτης ΤΕΠΑΚ και ΑΝΕΛΕΜ, Οκτώβριος 2015
 7. Πιλοτικό Τοπικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Κρασοχωρίων Λεμεσού, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών-Συμβούλιο της Ευρώπης, σελ. 16

Εκθέσεις και μελέτες για Ορεινές Περιοχές

 1. Iliana Iotova, 2016, Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ (2015/2279(ΙΝΙ)), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019, σελ. 32
 2. «Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ 2015/2279(ΙΝΙ))», 2016 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 3. Study, Research for REGI Committee-Cohesion in Mountainous Regions of the EU, DG for Internal Policies, 2016, p. 72
 4. Μελέτη οριοθέτησης (αρχές του 2018) με βάση τα βιοφυσικά κριτήρια που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πολεοδομία – Σχεδιασμός

 1. Δήλωση Πολιτικής- Πολιτική για τη Ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος στην ύπαιθρο και στα χωριά, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών, (1996-2010-2014), σελ. 312
 2. Κινητός Οδηγός του νόμου περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
 3. Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Μαραθάσας, I.A.CO Ltd, 2017, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία, p. 225
 4. Μελέτη για Συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων Μαραθάσας, PA&PA Total Consulting Services Ltd, Ιανουάριος 2014
 5. Τοπικό Σχέδιο για την Περιοχή της Νότιας Λευκωσίας 2013, Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 2013
 6. Ρυθμιστικά Σχέδια Κοινοτήτων (Καλοπαναγιώτης, Κατύδατα, Πάνω Πλάτρες, Βουνί, Άγιος Αμβρόσιος, Δορά, Πεδουλάς, Αγία Ειρήνη, Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού, Άγιος Μάμας, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, Βυζακιά, Ξυλιάτος, Άλασσα, Γερακιές, Γούρρι, Δωρός, Καλό Χωριό Λεμεσού, Κάτω Μύλος, Κάμπος, Μηλικούρι, Τσακίστρα, Καννάβια, Καπηλειό, Λουβαράς, Οίκος, Πάνω Κυβίδες, Παραμύθα, Πολύστυπος, Σπήλια, Φοινί)
 7. Αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης όσον αφορά τη λειτουργία Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών, PWC, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, 2018, σελ. 122
 8. Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης για την περιοχή Τροόδους, A.L.A Planning Partnership, Μάρτιος 2018
 9. Υποδομές Περιοχής Τροόδους, A.L.A Planning Partnership, Μάιο 2018
 10. Έκθεση Καταγραφής / Περιγραφής του Πολεοδομικού Συστήματος της Κύπρου και των επιμέρους Χαρακτηριστικών του Πολεοδομικού Καθεστώτος της Περιοχής Μελέτης, A.L.A Planning Partnership, Μάρτιος 2018
 11. Κρατικά Στεγαστικά Σχέδια, Νέα στεγαστική Πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο

Μεταποίηση

 1. Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα 2007-2013
 2. Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων δραστηριοτήτων 2014-2020
 3. Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων δραστηριοτήτων σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων
 4. Εθνική βιομηχανική Στρατηγική για την Κύπρο 2017-2030

Τουρισμός

 1. Μελέτη για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, Σύνοψη –Κύρια Πορίσματα, Προεδρία, Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης, 2017, σελ. 37
 2. Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό 2003 – 2010, ΚΟΤ,
 3. Cyprus Tourism Strategy, Final Report, THR, Innovative Tourism Advisors, 2017, 909 p
 4. Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού και Σχεδίων Δράσης για τα Ορεινά Θέρετρα της Κύπρου, ΚΟΤ, 2008
 5. Σχέδιο Προβολής Τουρισμού Υπαίθρου 2007-2013, ΕΤΑΜ ΑΕ-ΛΚΝ Ανάλυσις ΕΠΕ, 2009, ΚΟΤ, σελ. 283
 6. Σχέδιο Προβολής Τουρισμού της Υπαίθρου, ΕΤΑΜ ΑΕ, 2005, ΚΟΤ, σελ. 137
 7. Στρατηγική μελέτη οργάνωσης, ανάπτυξης και προβολής Τουρισμού Υγείας στην Κύπρο, ΚΟΤ, 2009, σελ. 217
 8. Θεματικές Εκδηλώσεις – Στ’ αχνάρια της Παράδοσης, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους ΛΤΔ, 2008
 9. Μελέτη Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας και Εκτίμησης της Δυνατότητας Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Τουριστικού Προϊόντος για τις Περιοχές της Υπαίθρου, ΚΟΤ, 2005.
 10. Local Development Pilot Project for the area of the Wine Villages (Krasochoria) of Limassol, Diagnosis Report, Republic of Cyprus, Ministry of Interior, 2013, p. 46
 11. Local Development Pilot Project for the area of the Wine Villages (Krasochoria) of Limassol, Strategy Document, Republic of Cyprus, Ministry of Interior, 2015, p. 47
 12. The Limassol Wine Villages local Development Pilot Project, General Background Information, Republic of Cyprus, Ministry of Interior, 2015, p. 39
 13. Project Thunder Options Assessment Report, KPMS, (2017), σελ. 238
 14. Project Thunder Proposals for the Long-Term Development of Troodos Wider Area, KPMS, (2017), Ministry of Finance-Privatisations Unit, σελ. 157
 15. Definitions – quality standards for the official recognition of health resorts, relaxation resorts and medicinal springs, 1998, σελ. 72
 16. Μελέτη για την ανάπτυξη των ειδικών προϊόντων «Wellbeing και Pampering» από την εφαρμογή των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού 2003-2010, REMACO AE, CYPRONETWORK, consulting group, 2006, ΚΟΤ, σελ. 340
 17. Credo of the European Spas Association, Spas and Health Resorts in Europe, p. 7
 18. Strategy outline on a seal of approval by the German Spas Association, Wellness in health resorts, p. 4
 19. Οι προοπτικές ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού με έμφαση στην ανάπτυξη του Αγροτουρισμού, Οικοτουρισμού και Πολιτιστικού Τουρισμού στις περιαστικές και αγροτικές περιοχές της επαρχίας Πάφου και Λεμεσού, «Δίκτυο Συνεργασίας: Λεμεσός, Πάφος, Ιεράπετρα για την ανάδειξη της υπαίθρου και την προβολή εναλλακτικών μορφών του τουρισμού», Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA Ελλάδα – Κύπρος 2000-2006, CMR Cypronetwork, TEC, 2008, σελ. 266
 20. Τελική Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού και Σχεδίων Δράσης για τα Ορεινά Θέρετρα της Κύπρου, SPEED ΑΕ, ΚΟΤ, σελ. 512
 21. Cyprus Cycling Routes, Ποδηλατικές Διαδρομές Τροόδους, σελ. 40
 22. Cyprus Cycling Routes, Ποδηλατική Διαδρομή Λεμεσός – Πάνω Πλάτρες, σελ. 40
 23. Guide to hotels and other tourist establishments, Cyprus Tourist Organisation, 2008.
 24. Μελέτη Σχεδιασμού και Οργάνωσης Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών, ΕΤΑΜ Κρήτης
 25. Οδηγός εφαρμογής: Κυπριακό πρότυπο σχεδιασμού και οργάνωσης δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, ΕΤΑΜ ΕΠΕ, ΚΟΤ, σελ. 221
 26. Μελέτη δημιουργίας και σχεδιασμού Θρησκευτικής διαδρομής στην Κύπρο, ΚΟΤ, ΕΤΑΜ ΕΠΕ, σελ. 257
 27. Μελέτη δημιουργίας και σχεδιασμού δρόμων του Κρασιού στην Κύπρο, ΕΤΑΜ ΕΠΕ, 2006, ΚΟΤ, σελ. 277
 28. Γεωπάρκο Τροόδους. Online πρόσβαση 11/5/2018. (http://www.troodos-geo.org/cgibin/hweb?-V=index&_FAA=1&-dindex.html&_VLANGUAGE=gr
 29. Έκδοση EDEN, ΚΟΤ
 30. Περιδιαβάζοντας την Κύπρο – Λεμεσός Πόλη και Επαρχία, Γιώργος Καρούζης 2001.
 31. Τουριστικός χάρτης της Κύπρου, Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
 32. Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αθλητικό Τουρισμό 2016
 33. Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αθλητικό Τουρισμό 2017

Γεωργία

 1. Ετήσια έκθεση 2017, Αξιολόγηση ΠΑΑ 2014-2020, σελ. 190
 2. Ετήσια έκθεση 2016, Αξιολόγηση ΠΑΑ 2014-2020, σελ. 266
 3. «Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020 (ex ante)», Φιλαγροτική Συμβουλευτική ΛΤΔ, ΛΚΝ Ανάλυσις ΕΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Enviroplan AE., 2014, σελ. 222
 4. Εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex post) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Φιλαγροτική Συμβουλευτική ΛΤΔ, ΛΚΝ Ανάλυσις ΕΠΕ, 2016, σελ. 350
 5. Στρατηγική Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 2015, Γ. Λώλος
 6. Αναδασμός και αειφόρος αγροτική ανάπτυξη, Κυπριακή Δημοκρατία, Τμήμα Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναδασμού, 2012, σελ. 36
 7. Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019, ΥΓΑΑΠ
 8. Ετήσια έκθεση, 2013, Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών
 9. Ετήσια έκθεση, 2015, Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, 47 σελ.
 10. Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, 2014, Ετήσια έκθεση, 2012
 11. Computation of the dryness criterion for the identification of agricultural areas with natural constraints in Cyprus, Bruggeman An, and all, 2017, σελ. 5
 12. Διερεύνηση τρόπων ικανοποίησης μελλοντικών αναγκών σε αιγινό και πρόβειο γάλα για την παρασκευή Χαλουμιού σύμφωνα με την προδιαγραφή ΠΟΠ για το Χαλούμι, Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 2016, σελ. 163
 13. Μελέτη για αύξηση του αιγινού και πρόβειου γάλακτος μέσω Γενετικής Επιλογής και Αξιολόγησης των αιγών /προβάτων, Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 2017, σελ. 76
 14. «Μελέτη για την εκτίμηση της Βοσκοϊκανότητας και Ετοιμασία Σχεδίου Διαχείρισης της Βόσκησης στη Χερσόνησο Ακάμα», Φιλαγροτική Συμβουλευτική ΛΤΔ, 2016, σελ. 104
 15. «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της οικογενειακής γεωργίας στην Κύπρο», Κυπριακή Δημοκρατία, Τμήμα Γεωργίας, 2016, σελ. 9
 16. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ανθοκομίας και πορεία υλοποίησης του
 17. «Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2016 Βοοειδή Γαλακτοφόρου Φυλής», Κλάδος Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων, Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 2017, σελ. 26
 18. «Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2016», Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 2017, Κλάδος Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων, 2017
 19. Η Αιγοπροβατοτροφία της Κύπρου. Σημασία, Δομή, Προβλήματα και Προοπτικές της Κυπριακής Αιγοπροβατοτροφίας, 2013, σελ. 40
 20. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για Βιώσιμο Επιχειρησιακά προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών, Τμήμα Γεωργία, 2017
 21. Έρευνα για τις προοπτικές παραγωγής και διάθεσης λαχανικών ΙΓΕ, ΥΕΕΒΤ, Τμήμα Γεωργίας, ΤΕΠΑΚ, 2013
 22. «Διαχείριση υδάτινων πόρων και αναδιάρθρωση καλλιεργειών», ΙΓΕ, ΤΑΥ, ΤΓ, ΤΠ, ΤΜ, 2015
 23. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, Αν. Σελεάρης Αν. Γεωργικός Λειτουργός Τμήμα Γεωργίας, 2015
 24. Κυπριακή Γεωργία και ΚΑΠ, Στυλιανού, 2017,
 25. Το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων και η Κοινή Γεωργική Πολιτική, Χανιώτης, 2017, DG AGRI, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 26. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. C341, 2010
 27. Εκτελεστικός Κανονισμός 808/2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 28. Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 29. Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013, 2006 / C 319/ΕΚ.
 30. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017, Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, Ανακοίνωση της επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σελ. 33
 31. Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, ΦΕΚ 1145/3-4-2017,
 32. Η αγροδιατροφική Παράδοση ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: Δυνατότητες Αξιοποίησης της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003), Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2018, Φωτοπούλου Σ.
 33. «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», 2017 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 34. European Court of Auditors, Opinion No 6/2018, Opinion of the European Court of Auditors on the Commission’s proposal of 29 May 2018 on the Common Provisions Regulation, COM (2018) 375 final 18CH2OPI, p. 76

Επιχειρηματικότητα

 1. Εθνική Δήλωση Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού- Προεδρία Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δεκέμβριος 2015
 2. Restart Research 2016-2020, Προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
 3. Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος,

Εκπαίδευση – Διά Βίου Μάθηση

 1. 1η Έκθεση Προόδου της Εθνικής Στρατηγικής Δια βίου Μάθησης 2014-2020 με περίοδο Αναφοράς 2014-2016, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης
 2. 1η Έκθεση Προόδου της Εθνικής Στρατηγικής Δια βίου Μάθησης 2007-2013 με περίοδο Αναφοράς 2010-2014, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης
 3. Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2014-2020, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης
 4. Development in vocational education and training policy in 2015-2017, Cyprus, European center for the Development of Vocational Training
 5. Πρόταση Πανεπιστημίου Frederick για αξιοποίηση του Δασικού Κολεγίου ως Εκπαιδευτικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Frederick, Μάρτιος 2016
 6. Έκθεση Ομάδας Εργασίας για την Αναδιάρθρωση της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου, Ομάδα Εργασίας: Ομάδα Σχολής Μιτσή, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, ΠΛΕ Μέση Εκπαίδευσης, Μάρτιο 2018
 7. Απολογισμός Έργου 2013-2018: Παιδεία, Πολιτισμός, Νεολαία, Αθλητισμός, Ιανουάριο 2018
 8. Εθνική Στρατηγική για την Νεολαία 2017-202
 9. Στρατηγικό Σχέδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη, σελ. 66

Υδάτινοι Πόροι

 1. «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (περίοδος 2016-2021)», Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 2014, (Κοινοπραξία ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων ΑΕ και ECOS Μελετητική ΑΕ
 2. Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), 2011. ΤΑΥ, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σελ. 32.
 3. Κοινοπραξία ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. και ECOS Μελετητική Α.Ε., 2016. 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου. TAY 10/2014, σελ. 514.
 4. Έκθεση Επανεξέτασης, Αναθεώρησης και Επαναχαρακτηρισμού των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος της Κύπρου για την Εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Υδάτων, 2000/60/ΕΚ. ΤΑΥ, ΥΓΑΑΠ, Δεκέμβριος 2014.
 5. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Κύπρο, Κυπριακή Δημοκρατία, Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 2016, σελ. 156.
 6. Τελική Έκθεση Υδατικής Πολιτικής: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Εφαρμογή των άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) στην Κύπρο Σύμβαση 97/2007», Κοινοπραξία Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη, 2011. ΤΑΥ, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κυπριακή Δημοκρατία, σελ. 540.
 7. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμυρών, 2016, ECOS, LDK Consultants για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Κυπριακή Δημοκρατία
 8. Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης της Ξηρασίας, ΤΑΥ, Οκτώβρη 2014
 9. Οι οικονομικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της μείωσης του διαθέσιμου νερού για άρδευση σε διάφορους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής σε επαρχίες Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου, Κύπρος, 2009, Παπαμιχαήλ Αβ.
 10. Χάρτης με τα Κυβερνητικά υδατικά έργα, 2017 , Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 11. Χάρτης συστημάτων Υπόγειου Ύδατος της Κύπρου -2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού στα πλαίσια εφαρμογής της ΟΠΥ (2016-2021)
 12. Υδάτινο Σώμα CY-19 Τρόοδος
 13. Υδάτινο Σώμα CY-18 Λεύκαρα – Πάχνα
 14. Computation of the dryness criterion for the identification of agricultural areas with natural constraints in Cyprus, The Cyprus Institute, Department of Meteorology, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, Cyprus, 24 April 2017

Φυσικό Περιβάλλον

 1. Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, 2012, Frederick University, για το Τμήμα Περιβάλλοντος
 2. 10. RDP Indicator Plan (έκδοση Μάιος 2015) (Rural Development Plan)
 3. Format for a Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000, for the EU Multiannual Financing Period 2014-2020, Natura 2000, 2012, p. 82
 4. 1η Ετήσια Έκθεση προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των Μέτρων Προσαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
 5. Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές, Αντιμετωπίζοντας σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος Έκθεση Γενικού Ελεγκτή,
 6. Σύνοψη Διαχειριστικών Σχεδίων περιοχών NATURA 2000 στη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής», Τελική ΣΜΠΕ, IACO Ltd,
 7. Μελέτη για υπολογισμό αγροπεριβαλλοντικών Δεικτών,
 8. Διαχειριστικό Σχέδιο περιοχής ΖΕΠ “ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΜΝΑΤΗ”, 2016, IACO Ltd και Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, για την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών
 9. Διαχειριστικό Σχέδιο Περιοχής ΖΕΠ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΞΥΛΟΥΡΙΚΟΥ». Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών. Ετοιμάστηκε από: Ι.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd και Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. Λευκωσία 2016
 10. Διαχειριστικό Σχέδιο Εθνικού Δασικού Πάρκου Μαχαιρά- CY2000004, 2012, Τμήμα Δασών Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 11. Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Μαδαρής-Παπούτσας, 2007, ΑΠΘ- ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 12. Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας”. Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών. Ετοιμάστηκε από: Ι.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd και Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. Λευκωσία 2016
 13. Διαχειριστικό Σχέδιο Περιοχής ΖΕΠ “Ατσάς- Άγιος Θεόδωρος”. Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών. Ετοιμάστηκε από: Ι.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd και Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. Λευκωσία 2016
 14. Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ «Δάσος Πάφου», 2016, IACO Ltd και Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, για την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών
 15. Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ “Περιοχή Τζιόνια”. Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών. Ετοιμάστηκε από: Ι.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd. και Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. Λευκωσία 2016.
 16. Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Λιμνάτη (CY5000006P), 2007, ΑΠΘ- ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 17. Σχέδιο διαχείρισης περιοχής NATURA 2000 CY5000004 “Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους», 2007, ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 18. Διαχειριστικό Σχέδιο για τα «Δάση Λεμεσού, Αγίου Μάμα και Ακαπνούς», 2012, IACO Ltd, NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ & Συνεργάτες ΑΕΜ για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 19. Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ», 2009, ΕΚΒΥ – Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 20. Σχέδιο Διαχείρισης ΖΕΠ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ», 2016, IACO Ltd και Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, για την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών
 21. Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ «Ποταμός Παραμαλιού». Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών. Ετοιμάστηκε από: Ι.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd και Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. Λευκωσία 2016.
 22. Διαχειριστικό Σχέδιο περιοχής «CY2000009 Φουντουκοδάση Πιτσιλιάς», 2009, NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ & Συνεργάτες ΑΕΜ για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 23. Σχέδιο μεταπυρικής διαχείρισης της καμένης έκτασης του Δάσους ΑΔΕΛΦΟΙ, 2016, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 24. Ο περί Δασών Νόμος του 2012
 25. Δήλωση Δασικής Πολιτικής, 2013, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 26. Χάρτης Υποδομών Τμήματος Δασών, 2017 Τμήμα Δασών
 27. Διαχειριστικός χάρτης Κρατικών Δασών, 2017 Τμήμα Δασών
 28. Ο πολεοδομικός –χωροταξικός σχεδιασμός και η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των περιοχών φυσικής καλλονής και του τοπίου, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 29. Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (2005), Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 30. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Natura 2000: οι προστατευόμενες περιοχές στην Κύπρο, Επίτροπος Περιβάλλοντος
 31. Guide for the Control of Invasive Trees in Natural Areas in Cyprus: Strategies and Technical Aspects, Departments of Forest, December 2013
 32. Ecological compensation measures: risks or opportunities for agricultural land in France? Claire Etrillard et Michel Pech, in sciences de l’ environnement Vol 15 Νο 2, 9os 2015
 33. Considerations on the potential use of cliffs and caves by the extinct endemic late Pleistocene hippopotami and elephants of the Cyprus, E. Hadjisterkotis, D.S. Reese, July 2007
 34. The destruction and conservation of the Egyptian Fruit bat Rousettus aegyptiacus in Cyprus: a historic review, E. Hadjisterkotis, March 2006
 35. A new endemic species of the subgenus Mus (Rodentia, Mamma-lia) on the Island of Cyprus
 36. Ετήσια έκθεση 2013, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Κυπριακή Δημοκρατία
 37. Ετήσια έκθεση Υπηρεσίας Μεταλλείων, 2017
 38. Χάρτης Μεταλλείων, Λατομείων
 39. «Biodiversity Conservation in restoration and management of the Amiantos Asbestos Mine in Troodos National Forest Park’», EEA Financial Mechanism 2009-2014, November 2012
 40. Αναχλόαση/Αναδάσωση στο Μεταλλείο Αμιάντου (power point), Τμήμα Δασών
 41. Προστασία της Βιοποικιλότητας στο Μεταλλείο Αμιάντου, Τμήμα Δασών
 42. Γενικό Σχέδιο Αξιοποίησης (Master Plan) για το Μεταλλείο Αμιάντου, A.L.A Planning Partnership, Απρίλιος 2014

Τοπίο

 1. «Αξιολόγηση Χαρακτήρα Τοπίου (ΑΧΤ): Εκπαίδευση και Εφαρμογή» του έργου MEDSCAPES, ENPI CBCMED, Ίδρυμα Λαόνα για την Αναβίωση και την Προστασία της Κυπριακής Υπαίθρου, συμμετέχει και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 2. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου. Τμήματα Μετεωρολογίας και Περιβάλλοντος. Online πρόσβαση 10/5/2018 (http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD?OpenDocument)
 3. The Landscape Mapping Group-Final report, 2008, The University of Reading, UK –Steven Warnock, Geoffrey Griffiths & Ioannis Vogiatzakis
 4. Report on the mapping of the Cyprus Cultural Landscape, 2011 N. Symons, MA Natural Sciences PGCE, V. Vassou

Κοινωνικός τομέας

 1. Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020, Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
 2. Στρατηγική Κοινωνικής Πολιτικής για την Κύπρο
 3. The provision of childcare services, A comparative review of 30 European countries, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment Issues (EGGE)
 4. Επενδύοντας στα παιδιά – Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας, Μελέτη των Εθνικών Πολιτικών (ΖΙΩΜΑΣ Δ., ΜΠΟΥΖΑΣ Ν. & ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE) ΕΛΛΑΔΑ)

Ενέργεια

 1. Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Πλατρών, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, Μάρτιος 2014
 2. Διαχειριστικός Έλεγχος για τις ΑΠΕ, Έκθεση Γενικού Ελεγκτή, Σεπτέμβριος 2016
 3. Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο

Απόβλητα

 1. Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, 2015, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 2. Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, 2015, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 3. Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το «Σχέδιο Διαχείρισης για τα Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα», 2012, IACO Ltd για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 4. Πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας Αποβλήτων 2015-2021, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 23 Οκτωβρίου 2015
 5. Παράρτημα 2: Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαίων και Υγρών Καυσίμων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Δεκέμβριος 2016
 6. Παράρτημα 3: Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαστικών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Δεκέμβριος 2016
 7. Παράρτημα 4: Σχέδιο Διαχείρισης Λοιπών Αποβλήτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Δεκέμβριος 2016
 8. Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 26 Οκτωβρίου 2015
 9. Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 14 Οκτωβρίου 2015
 10. Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 2004
 11. Μελέτη Εισηγήσεων για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας / μεθοδολογίας επιβολής αποχετευτικών τελών, Ε.Δ. (Δήμος Αντωνίου – Πολιτικός Μηχ.), Αύγουστος 2018
 12. Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών Λυμάτων στην Κύπρο, Κατάσταση κατά την ένταξη στην Ε.Κ. (1.5/2004), Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Αύγουστος 2007
 13. Προκαταρκτικές Μελέτες, ΤΑΥ (28)
 14. Διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας στην Κύπρο, Έκθεση Γενικού Ελεγκτή, 28 Μαρτίου 2018
 15. Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συμβούλια Αποχετεύσεως, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας για το 2016, Έκθεση Γενικού Ελεγκτή, 3 Μαΐου 2018
 16. Μελέτη εντοπισμού αναγκών πράσινων δεξιοτήτων στην Κυπριακή Οικονομία 2017-2027, ΑνΑΔ

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

 1. Απογραφές πληθυσμού 1931, 1946, 1960, 1973, 1976, 1982, 1992, 2001, 2011
 2. Απογραφή Γεωργία 1985, 1994, 2003, 2010, 2016
 3. Απογραφή Επιχειρήσεων, Αριθμός Επιχειρήσεων και Απασχόληση κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας, 2008-2016