ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σύνολο Δωρεάς: € 1,605,000
Αναπτυξιακές μελέτες
Παρεμβάσεις ανάπλασης και εξωραισμού (περιλαμβάνει δωρεά και δανεισμό για αναπλαση περιοχής Ιαματικών Πηγών)
Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικών μνημείων
Αποκατάσταση/ Συντήρηση/ Εξοπλισμός Κοινοτικών Κτιρίων
Παρεμβάσεις για τη διαχείρηση στερεών και υγρών αποβλήτων
Γενικά έργα