Διατύπωση Ειδικών και Γενικών κατευθύνσεων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ομαδοποιημένες ανά θέμα ειδικές και Γενικές Κατευθύνσεις. Προηγείται η παρουσίαση-υπενθύμιση της αντίστοιχης θεματικής των διακυβευμάτων για την αντιμετώπιση των οποίων καλούνται να απαντήσουν οι κατευθύνσεις: οι ειδικές βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και οι Γενικές μεσο-μακροπρόθεσμα.

Για την καλύτερη διασύνδεση διακυβευμάτων και κατευθύνσεων παρατίθεται εκ νέου ο πίνακας με τους συντελεστές άμβλυνσης και όξυνσης της κάθε θεματικής διακυβευμάτων καθώς και οι δεσμεύσεις και δράσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στις διαβουλεύσεις.

Ειδικές και Γενικές κατευθύνσεις