Εφαρμογή μεθοδολογίας

Το σύνολο των μεθόδων και των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, εντάσσονται στην ενιαία μεθοδολογία της ΕΔ, η οποία περιέλαβε: (α) τις πηγές (στατιστικά, πρωτογενείς από επιτόπια έρευνα και δευτερογενείς πληροφορίες), (β) τη μέθοδο της διάγνωσης, και (γ) τις ιδιαίτερες τεχνικές ανάλυσης επεξεργασίας (εργαλεία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, κτλ.). Η εφαρμοσθείσα μεθοδολογία επιτρέπει τη συσχέτιση των αναπτυξιακών προβλημάτων με τη γεωγραφία του ορεινού χώρου.

Πηγές πληροφόρησης για την εκπόνηση της διάγνωσης

Τα διάφορα στατιστικά δεδομένα, τα σχέδια, οι μελέτες, οι έρευνες, οι στρατηγικές και τα προγράμματα για μεγάλο αριθμό θεμάτων που αφορούν την περιοχή, οι εργασίες που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2006 μέχρι σήμερα στην εν λόγω περιοχή, αλλά και άλλοι φορείς, με προεξάρχουσες τις μελέτες της ΕΠΣΑ και της ΑνΕΤ, αποτελούν τη μια πηγή πληροφόρησης για την εκπόνηση της διάγνωσης.

Τη δεύτερη πηγή αποτέλεσαν οι επιτόπιες έρευνες που πραγματοποίησε η ομάδα μελέτης, εστιάζοντας στους τομείς του πλαισίου ζωής, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της περιοχής. Οι ελλείψεις (η τελευταία απογραφή πληθυσμού ήταν του 2011) και οι διαφορές που εντοπίστηκαν σε πηγές δεδομένων μεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών, επέβαλαν την πραγματοποίηση έρευνας στο σύνολο των 115 κοινοτήτων της περιοχής.

Ως βάση της διάγνωσης επιλέχθηκε η κοινότητα, γιατί αποτελεί, παρά την εξασθένισή της, το κύτταρο της περιοχής, ενώ παράλληλα επιτρέπει διαχρονικές συγκρίσεις λόγω της ιστορικής της συνέχειας. Η μελέτη της, επιτρέπει παρομοίως, τον εντοπισμό ανισοτήτων στο εσωτερικό του συνόλου της περιοχής, αλλά και τη χωρική ομαδοποίηση των κοινοτήτων ανάλογα με το ζήτημα που τίθεται (κάθε πρόβλημα έχει τον χώρο αναφοράς του).

Δημιουργία Ψηφιακής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων

Για την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, απαιτήθηκε η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, μέσα από τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από ετερόκλητες πηγές.  Προς τούτο, αξιοποιήθηκαν πηγές και μέθοδοι χωρικών δεδομένων για τη χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής Τροόδους. Πραγματοποιήθηκε ψηφιακή επεξεργασία του διαθέσιμου αναλογικού χαρτογραφικού υλικού, καθώς και των δορυφορικών δεδομένων της περιοχής μελέτης, για την εξασφάλιση της δυνατότητας προβολής τους στον χώρο και την υποστήριξη των διαβουλεύσεων.

Συμμετέχοντες στις συναντήσεις – διαβουλεύσεις

Στο πλαίσιο αυτής της μεθοδολογίας, οργανώθηκαν συναντήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, των Κυβερνητικών Υπηρεσιών, του παραγωγικού δυναμικού, των οργανωμένων συνόλων, των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων. Πραγματοποιήθηκαν επτά (7) συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τρεις (3) με τη Διυπουργική Επιτροπή, προκειμένου να τους παρουσιαστεί η πρόοδος των εργασιών. Συνολικά, σε διάστημα 24 μηνών (Νοέμβριος 2017 – Νοέμβριος 2019), πραγματοποιήθηκαν 541 συναντήσεις για διαβούλευση και ενημέρωση. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιηθήκαν με όλους τους Υπουργούς, τους Γενικούς Διευθυντές και τα Τμήματα/ Υπηρεσίες όλων των Υπουργείων (πλην του Εξωτερικών), με τις Τεχνικές Επιτροπές και τις Εξειδικευμένες Τεχνικές Επιτροπές οι οποίες συστάθηκαν σε όλα τα Υπουργία (πλην του Εξωτερικών). Επίσης με τους Αυτοδιοικητικούς, Παραγωγικούς, Κοινωνικούς και Κλαδικούς Φορείς της περιοχής Τροόδους. Στο στάδιο της διάγνωσης και της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, εργάστηκαν 4 λειτουργοί από το Ίδρυμα Γ. Παπαδούρη.