Εισαγωγή στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων
ΙV. Μεθοδολογία