Μέρος Α’: Συνοπτική παρουσίαση της Εδαφικής Διάγνωσης
Κεφάλαιο 2. Κεντρικές SWOT για τη νέα οικονομία και το πλαίσιο ζωής
Κεφάλαιο 3. Η διάγνωση των διακυβευμάτων