Εξειδικευμένες μελέτες και στρατηγικές οι οποίες έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της ΕΣΑΟΚ