Μέρος Γ’: Η οργάνωση των παρεμβάσεων της ΕΣΑΟΚ – Το Επιχειρησιακό Σχέδιο
10.3 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις της Στρατηγικής (Προτάσεις)