Χρονοδιάγραμμα της οργάνωσης και πραγματοποίησης της Εδαφικής Διάγνωσης

Η Εδαφική διάγνωση στο πεδίο οργανώθηκε σε δύο φάσεις:

Α’ φάση

Αντιστοιχεί στη διαδικασία συλλογής στοιχείων, οργάνωσης προκαταρκτικών συναντήσεων και διαβουλεύσεων, με αρχικό στόχο την επικαιροποίηση της προηγούμενης μελέτης του 2009 και, στη συνέχεια, τη διερεύνηση των σημερινών τάσεων. Κατά τη διάρκεια της Α’ φάσης επισημάνθηκαν τα βασικά διακυβεύματα που συναντά η περιοχή Τροόδους. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ζητήματα στρατηγικής σημασίας (πληθυσμός, οδικό δίκτυο, νερά, Δήλωση Πολιτικής), των οποίων η περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση ανατέθηκε σε εμπειρογνώμονες.

Τα αποτελέσματα της Α’ φάσης διάγνωσης (ολοκληρώθηκε τον Μάϊο του 2018), αποτέλεσαν το πλαίσιο και το αντικείμενο για την οργάνωση δύο συνεδρίων: Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους.

Β’ Φάση:

Τα αποτελέσματα αυτών των συνεδριακών συναντήσεων, αλλά και η εν τω μεταξύ πρόοδος των υπό εξέλιξη μεταρρυθμίσεων (Υγεία, Τουρισμός, Συμπλέγματα), ενσωματώθηκαν στη Β’ φάση διάγνωσης. Στόχος αυτής της φάσης ήταν να επεξεργασθούν τα επιμέρους και τα κεντρικά ζητήματα που αφορούν κάθε θεματική, τομέα ή κλάδο, με βάση τον επακριβή καθορισμό των εμποδίων, των ελλείψεων και των αναγκαίων θεσμικών αλλαγών.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, αλλά και των στρατηγικών του κάθε Υπουργείου, διατυπώθηκαν οι κατευθύνσεις ανά θεματική. Οι θεματικές αυτές αφορούν: (α) τα πληθυσμιακά δεδομένα, (β) το φυσικό περιβάλλον, (γ) τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, (δ) τους πυλώνες την ορεινής οικονομίας (Γεωργία, μεταποίηση, Τουρισμός), (ε) την επιχειρηματικότητα, (στ) οκτώ κεφάλαια υποδομών που αφορούν τις περιβαλλοντικές (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων), κοινωνικές και παραγωγικές υποδομές (Οδικό Δίκτυο, Εκπαίδευση, Υγεία κ.α.), (ζ) το οικιστικό πλαίσιο, και (η) τις αναπτυξιακές ζώνες (κύτταρα Ανάπτυξης).

Η εκπόνηση της διάγνωσης σ’ αυτή τη μεθοδολογική βάση επέτρεψε να εντοπισθούν οι αφανείς ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο κατέδειξαν τις δυνητικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και τις κατευθύνσεις για ένα σχέδιο προοπτικής για την περιοχή και τη σχέση της με το Κράτος και τη Δημόσια Διοίκηση.