Κατηγορίες Θεματικών διακυβευμάτων

Η ανάλυση των μεμονωμένων διακυβευμάτων οδήγησε στην ομαδοποίησή τους σε έξι θεματικές. Για τη διαμόρφωση αυτών των θεματικών λήφθηκαν υπόψη οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων στις διαβουλεύσεις τοπικών δρώντων και μελών των τεχνικών επιτροπών. Οι θεματικές αυτές αναφέρονται σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή και την Κυπριακή Δημοκρατία (περιβάλλον, πληθυσμός, ανάπτυξη, κτλ.) και ενσωματώνουν διακυβεύματα υψηλής σημασίας και ιεραρχημένα  με βάση τις επιπτώσεις στο χώρο ή/και τον διατομεακό τους χαρακτήρα. Το περιεχόμενο αυτών των θεματικών συζητήθηκε και αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια των διαδοχικών φάσεων διαβουλεύσεων και διαμόρφωσης του οράματος από τις οποίες προέκυψαν οι πίνακες αξιολόγησης των διακυβευμάτων που ακολουθούν. Οι πίνακες αυτοί αποτέλεσαν το υπόβαθρο για τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των συνεδρίων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2018.  Αξιολογήθηκε το καθένα από τα βασικά θεματικά διακυβεύματα με βάση:         

  • τους παράγοντες που συμβάλουν στην άμβλυνση ή στην όξυνση των αρνητικών ή θετικών δυναμικών των διακυβευμάτων και
  • τις επιδράσεις του ίδιου του διακυβεύματος στην περιοχή και στο σύνολο της Κύπρου από τις οποίες προέκυψαν το εύρος και η σημασία του διακυβεύματος.

Τέλος, στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δεσμεύσεις και οι δράσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ή προέκυψαν από τις διαβουλεύσεις με στόχο την μείωση της όξυνσης και της ενίσχυσης της άμβλυνσης των θετικών ή αρνητικών δυναμικών των διακυβευμάτων.

Ο προσδιορισμός αυτών των θεματικών αντικατοπτρίζει τελικά, τα πεδία και τις προθέσεις παρέμβασης της τοπικής κοινωνίας και της δημόσιας πολιτικής. Τόσο οι αξιολογήσεις όσο και οι δεσμεύσεις και δράσεις αποτέλεσαν το πλαίσιο για τον προσδιορισμό και τη διατύπωση των κατευθύνσεων αφού λήφθηκαν υπόψη το πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και οι άξονες του οράματος.